.
slide
slide
slide
Prev
Next
slide
slide

Gwarancja

Warunki gwarancji Abcbath Monika Grzegorz Domoradzcy ltd

 Adres:Bartycka24/26 lok 13 00-716 Warszawa

 Model urządzenia: 

Data sprzedaży:

Gwarancja podlega fakturze

Podpis sprzedającego:

                                           Warunki Gwarancji

1)       Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktów

2)       Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 12 m-c.

3)       Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna

4)       Wszystkie braki w kompletacji (kabiny lub wanny), muszą by zgłoszone w terminie od 7 dni od daty zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacja z tego tytułu nie będzie uznana.

5)       Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia (kontakt telefoniczny 506607194 lub na e-maila office@abcbath.com. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia odpowiednich części z fabryki okres naprawy może przedłużyć się do 60 dni roboczych.

6)       W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrot pieniędzy gdy:

-ujawnionej wady nie można usunąć

7)       –w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

8)       Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględnione w przypadku:

–uszkodzeń mechanicznych(uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia)

-uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów

-dokonywanie przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione

  -następstw naturalnego zużywania się elementów (uszczelki, rolki, suwaki, dozowniki,

   węże prysznicowe, dysze do hydromasażu, półki, elementy chromowe.

9)       Szumy podczas pracy hydromasażu (wanny lub kabiny) nie są podstawą do reklamacji.

10)   Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach.

11)   Firma nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzeń elementów utrudniających dostęp do kabin lub wanien. Ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.

12)   W zakres gwarancji nie wchodzi: czyszczenie i dezynfekcja wanny lub kabiny, wymiana żarówek, wymiana elementów chromowych.

13)   W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszty dojazdu oraz ekspertyzy.

14)   Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: wytracaniem się osadu z użytkowanej wody, nie odpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających aceton, substancje żrące, ścierne.)

15)   W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty zgonie z podstawowymi zasadami higieny.

16)   Duplikat karty gwarancyjnej będą wydawane na pisemną prośbę klienta.

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYSZEJ GWARANCJI

                                                …………………………….…………………………PODPIS KLIENTA